Workflow Dataset uri icon

DCO ID 11121/4425-1186-4021-6425-CC