Workflow Dataset uri icon

DCO ID 11121/7272-2109-2642-7515-CC